Коронардык жүрөк оорусунун кооптулугу бийик бейтаптарда, статиндин жогорку дозаларын колдонулусуу жетишээрлик эмес.

Коронардыкжүрөкоорусунункооптулугубийикбейтаптарда, статиндинжогоркудозаларынколдонулусуужетишээрликэмес.

NEW YORK, NY- Medicare маалыматында, коронардыккооптулугужогорубейтаптаргоспитализациясынанкийинстатиндижогоркудозасынколдонурекомендациясыналышкан [1]. Жогоркукооптулугубарбейтаптардастатиндинжогоркудозаларынколдоонусубуйрулганкөптөгөн  колдонмолоргокарабастанушундайтактикасакталыпкелет. Демек, ушундайабалдынпайдаболушунадаарыгерлеринерцияаркылууоорунункооптулугунаэмес, ЛПНП холестериндинденгээлинекөпмаанибергендигитуураэмесболгондуктанкелипчыгат.  Биртопубакытөткөндөнкийинкианализдөөдө, 16,8% ганабейтаптарстатиндинжогоркудозаларынколдонуужөнүндөрекомендацияалган, 53,1% ортожекичинекейдозаларынколдонушкан, ошолэлеубакта 30,1% статидердитаакырэлеколдонушканэмес. Бейтаптардынстатиндердитуураэмесколдонгондугунадаарыгерлердинстатиндинонтаасирлеринтолуктүшүндүрбөгөндүгүндө.   

Ссылки.

1.       Rosenson R, Kent S, Brown T, et al. Underutilization of high-intensity statin therapy after hospitalization for coronary heart disease. J Am Coll Cardiol 2015; 65:270-7. Abstract

2.       Deedwania P. Gaps in guideline implementation: A cause for concern, time for action. J Am Coll Cardiol 2015; 65:278-280. Editorial

Heartwire © 2015  Medscape, LLC 

Cite this article: High-Intensity Statins Underused After CHD Events: Analysis. Medscape. Jan 20, 2015.