Иштөөчу топтор жана секциялар

1. Клиникалык изилдоолорунун топтору:

Корсотулгон топ кардиология жаатында ар кандай клиникалык жана илимий изилдоолорду жургузот, жана ошондой эле семируу, метаболикалык синдром жана кант диабетинин 2чи туру оорулары боюнча.

Кыргызстандын ар кайсы аймактарында илимий – практикалык экспедицияларды жургузушот, инфекцияга байланышы жок ооруларынын эпидемиологиясын уйронуу жана Республиканын жашоочуларынын арасында негизги журок – кан тамыр кооптуу факторлорго скринингтерди откоруу.

Топтун башка кызмат иши, уйротуучу программаларын иштеп чыгууда, ар кайсы кардиология жаатында клиникалык корсотмолорду, протоколдорду жана башка окуу материалдарды (методикалык рекомендациялар, монографялар), ошондой эле практикалык дарыгерлерге, медицина институтунун студенттерине жана клиникалык ординаторлорго окуу лекцияларды жана билим денгээлин жогорулатуучу семинарларды откоруу.

Иштоочу топтун эксперттери саламат жашоо жонундо пропагандалоодо комок корсотот жана журок кан-тамыр ооруларын Кыргызстандын жашоочуларынын арасында алдын алуу профилактикаларын жайылтуусун жургузот.

2. Фундаменталдык изилдоо тобу.

Корсотулгон топ молекулалык биология жана медицина илим – изилдоо иститутунун базасында иш жургузот. Негизги багыты болуп журок-кан тамыр ооруларын, опко кан басымынын жогорулашын, курч жана онокот бийик тоо аймактуу ооруларын, метаболикалык синдромдун биомаркерлерин жана генетикалык кооптуу байланыштарын изилдеп чыгуу.

3. Уйку медицинасынын, опко кан басымынын жогорулоосу жана биийктик тоо оруларынын тобу.

Кыргызстан тоолуу олко жана республиканын 30% территориясынын дениз денгелинен 3000 м бийиктикте жайгашкан. Илимий изилдоочулор тобу физиологиялык конумуш бийик тоолорго жана онокот тоо ооруларын, негизинен уйронууго багытталган, ошондой эле бийик тоолор жашоочуларынын журок кан – тамыр ооруларынын озгочолукторун билуу. Топтун жаны багыттарынын бири уйкунун бузулушу жана журок – кан тамыр патологиясы менен байланышын изилдоо.